0 פריטים בסל
0
סל הקניות שלך ריק

0

תקנון האתר

תקנון האתר ותנאי שימוש

א.    כללי

 1. אתר האינטרנט 'א.ל שיווק' (להלן: "האתר") מופעל על ידי מפעיל האתר בכתובת WWW.AL-S.CO.IL (להלן: "הכתובת"). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מגוון מוצרי טקסטיל והוקרה (להלן: "המוצר") על ידי ציבור הגולשים באינטרנט. באתר יוצגו גם כתבות , תוכן ,השוואות , מידע , פרסום כללי ושירותים שונים
 2. בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות , רכישות ,ביטולים , התניות ואו שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.
 3. באתר זה יופיעו מוצרים של א.ל שיווק אך גם של ספקי מוצרים שונים , שאינם בבעלות האתר. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי הספק או האתר. נכונות פרטי המוצר יהיו באחריות הספק המציע .
 4. תנאים אלה, המסדירים את השימוש והרכישה באתר זה ובכלל השירותים המוצעים באמצעותו, חלים על כל דפי האתר המצויים תחת כתובת זו והוא מהווה הסכם בין הגולשים באתר לבין האתר ו/או לבין מפעיל האתר.
 5. הכניסה לאתר והגלישה בו מהווה הסכמה לכלל התנאים, ללא סייגים ובאופן בלתי חוזר, כפי שאלו יופיעו להלן.
 6. השימוש והגלישה באתר הם באחריותו הבלעדית של הגולש. הגולשים מתבקשים בזאת לעשות שימוש רגיל וסביר באתר ובכל מקרה לא לעשות בו כל שימוש שלא הותר במפורש על ידי האתר ו/או מפעיל האתר או לנצלו לכל מטרה הנוגדת כל דין.
 7. האתר מאובטח באמצעות מפתח הצפנה מסוג Secure Socket Layer (SSL) לשם העברת מידע מאובטח באינטרנט ולרבות לשם העברת נתוני הרכישה באתר.
 8. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות התקנון, והן אשר תקבענה.
 10. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם הזכות לשנות תנאי תקנון זה מעת לעת, ללא מסירת הודעה מראש על כך.

ב.     הגדרות

בתקנון זה תהיה למונחים  להלן המשמעות האמורה בצידם:

"גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו;

"משתמש"- כל גולש ו/או משתמש רשום;

"משתמש רשום"- גולש אשר סיים בהצלחה את תהליך הרישום באתר;

"מנוי"- גולש אשר נרשם לקבלת ניוזלטר;

"מפעיל האתר"- לרבות המנהלים, העובדים וכל מי מטעמו;

"תוכן"- כלל התכנים באתר;

ג.      השימוש באתר

 1. כל פעילות ושימוש באתר הם באחריות המשתמש בלבד, וכפופים לתנאי השימוש שלהלן.
 2. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
 3. הגולש מתחייב שלא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות המערכות ו/או במשאבים של האתר, לרבות העמסה או הכבדה על השרתים.
 4. האתר ו/או מפעיל האתר רשאים למנוע מכל משתמש את הגישה לאתר והשימוש בו, בכל עת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. כמו כן, בידי האתר ו/או מפעיל האתר הסמכות הבלעדית והמוחלטת, להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו ו/או מהצגתו בשלמותו או בחלקו.

ד.     רישום לאתר

 1. לשם שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר נדרש הגולש לבצע רישום לאתר אשר במסגרתו על הגולש באתר למלא פרטים אישיים לרבות שם מלא, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני וכו' ומתן אישור והסכמה לאמור בתקנון זה (להלן: "הליך הרישום"). נתונים אלו ישמרו במאגר המידע בהתאם לדין.
 2. על הפרטים האישיים אותם מוסר הגולש בהליך הרישום להיות נכונים ומדויקים, והם מציינים את פרטי מבצע ההזמנה. אין למסור פרטים פיקטיביים.
 3. עם סיום מילוי הפרטים, תשלח לגולש הודעת דואר אלקטרוני, לכתובת אותה הזין בעת מילוי הפרטים, לשם אימות הרישום. על הגולש למלא אחר האמור בהודעה זו לשם סיום הליך הרישום.
 4. הליך הרישום כולל בחירת שם משתמש וסיסמא. נתונים אלו ישמשו את המשתמש בעת הכניסה לאתר ולצורך שימוש בו.
 5. האתר ו/או מפעיל האתר לא יישאו באחריות בכל מקרה של פגיעה בפרטיות שתגרם עקב שימוש שאינו מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמא האישית.

ה.    מדיניות מחירים

 1. מחירי הרכישה באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 2. הסכום לתשלום כפוף למחירים המופיעים באתר בעת הרכישה.
 3. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים על זכותם לשנות את המחירים של המוצרים הנלווים מעת לעת, וללא הודעה מוקדמת על כך.
 4. למרות האמור בס"ק 3 לעיל, במקרה של עליית או הוזלת מחירים החיוב בעבור המוצר יתבצע במחיר בו פורסם המוצר בעת הרכישה, היינו במועד החיוב, וזאת גם אם המוצר טרם הורד מן האתר.

ו.       רכישות וכרטיסי אשראי

 1. רכישות באתר יתבצעו דרך פייפאל (PAYPAL), אשראי טלפוני, או תשלום במזומן במקרה של איסוף עצמי.
 2. רוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ואו "עסקת אינטרנט".
 3. רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי - במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
 4. במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש, וזה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה, על ידי לקוח או גולש, לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.
 5. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.
 6. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ז.       אספקה ומשלוחים

 1. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ללא תשלום דמי משלוח וזאת בתיאום מראש עם האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.
 2. "איסוף עצמי" - מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקום , ומקום . המסירה ללקוח תהא לפי הגדרת הספק באתר ובשעות ובימים המוגדרים בלבד ממשרדי חברת א.ל שיווק ברחוב העמל 19 בתל אביב, ובאם בדק הלקוח זמינות ומלאי של האתר.
 3. מוצרים שיוזמנו באמצעות שליח, ישלחו על ידי חברת שילוח מטעם הספק באתר לכתובת אותה סיפק הגולש או הלקוח . אם חברת משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי שהשילוח יבוטל . הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר . האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש. במקרה זה תבוטל העסקה והלקוח יקבל את הזיכוי והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל דמי ביטול או קנס.
 4. אספקת מוצר לכתובת הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה , התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
 5. אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר- היה וחבילה נמסרת מגיעה ללקוח רוכש או לגולש אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת חבילה ללקוח, בין האתר לרוכש , מסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה.
 6. חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

ח.     ביטולים והחלפות

 1. מובהר כי בהתאם לדין ומכוח ס' 14ג(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 לא יתאפשר ביטול רכישת מוצר, דהיינו לאחר רכישת המוצר, לא ניתן לבטל ו/או להחזיר ו/או להחליף את המוצר. זאת ועוד, לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא , מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולש). כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נקנו במבצע, או בהנחה מיוחדת, הכל לפי שיקול דעתה של א.ל שיווק.
 2. הגולש יוכל לבטל את רכישתו אך ורק במקרה של פגם במוצר, טעות בפרטי המוצר ו/או אי התאמה בין המפרט שפורסם באתר לבין המוצר שסופק בפועל. בתנאים הנ"ל יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול ומכירה זו תהפוך למכירה מבוטלת ושאיננה מחייבת את הצדדים . אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל משרדי האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח. על המוצר להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח , אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הגולש בלבד. עלות המשלוח אינה ניתנת להחזרה.
 3. לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל . הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.
 4. בעת פנייה להחלפת מוצר בשל היותו פגום לכאורה, באפשרותו של הגולש להביא בעצמו או לשלוח את המוצר לאתר לבדיקה של מבקר איכות מטעמה. רק לאחר בדיקת מבקר האיכות ולאחר קבלת אישורו לתקלה במוצר יוחלף המוצר במוצר חדש, זהה או דומה.
 5. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
  א) במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, במחיר המוצר או בתיאור המוצר.
  ב) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לקנות באופן תקין.
  ג) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או היכולת לבצע קנייה באופן תקין.
  ד) האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו עומד בתנאי האתר .
  ה) במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

ט.    מדיניות מבצעים

 1. מפעם לפעם יוצעו באתר מבצעים שונים ובתנאים מסוימים יוענקו למשתמשים קופונים המקנים הנחה ברכישה. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק או להאריך מבצע ו/או קופון כלשהו, או את הנוהג להעניק קופונים בנסיבות מסוימות, ללא נימוק וללא מתן הודעה מוקדמת.
 2. לא ניתן ליהנות ממבצע ו/או לממש קופון שתאריך התוקף שלו פג.
 3. האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד במקרה של טעות ו/או תקלה ו/או כל סיבה אחרת אשר תמנע מהמשתמש ליהנות מהמבצע ו/או לממש את הקופון.
 4. לצורך מימוש קופון ו/או שובר מתנה יש להזין את הקוד המתאים במקום המיועד לכך בסל הקניות, טרם המעבר לקופה.

י.       תוכן גולשים

 1. משתמש רשאי לכתוב חוות דעת על המוצרים (להלן: "חוות דעת") וכן לדרגם.
 2. כתיבת חוות דעת והוספת דירוג יעשו רק עם רישום לאתר. בעת כתיבת חוות דעת והוספת דירוג, יפורסמו בשמו האמיתי של הגולש.
 3. חוות דעת תפורסם רק לאחר אישור האתר ו/או אישור מפעיל האתר. חוות דעת שאינה רלוונטית, לרבות דברי ספאם ופרסומות ו/או בעלת אופי פורנוגרפי ו/או בעלת תוכן פוגעני ו/או בעלת תוכן המפר זכויות וכו'- לא תפורסם.

יא. קניין רוחני 

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, ובכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות, בלוגו האתר, בעיצובו הגראפי, בקטעי הקוד של האתר, ובתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, דימויים, מנגינות ורכיבי אודיו, אנימציות, רכיבים אינטראקטיביים, רכיבי וידיאו, וכן קבצים ויישומים מכל סוג (להלן: "תוכני האתר"), המוגנים בין היתר על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים"), שייכות לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או לבעל זכויות היוצרים בתוכן ו/או לבעל הסימן המסחרי אשר העמיד את התוכן לשימוש באתר מתוקף הסכם רישיון ו/או חוזה מסחרי ו/או הסכמה מכל סוג אחר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו 'שימוש הוגן' כמוגדר בחוק זכות יוצרים.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, שיכפול, הצגה, פרסום והעברה של תכני האתר, כולם או מקצתם, בתמורה או שלא בתמורה, אלא בקבלת הסכמת האתר ו/או הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב. 

יב.  שימוש במידע ופרטיות

 1. כל משתמש המוסר פרטים כלשהם באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 2. על אף שהאתר ו/או מפעיל האתר נוקטים באמצעים מתקדמים לשמירת פרטיותם של המשתמשים ועל המידע המאוחסן באתר, האתר ו/או מפעיל האתר אינם מתחייבים כי מידע שנמסר דרך האתר לא ייחשף על ידי פעולה זו או אחרת של צדדים שלישיים וכן אינו יכול להתחייב כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע באתר וברשת המחשבים. האתר ו/או מפעיל האתר מתחייבים לא למסור את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, אלא אם יידרשו לעשות כן על-ידי רשויות החוק.
 3. מובהר, כי ביצוע רישום באתר על ידי גולש ומתן הסכמתו לרישום לניוזלטר, מהווה הסכמה של הגולש לקבלת דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכו', ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי ס' 30א לחוק הספאם. מנוי רשאי, בכל עת, לסיים את המנוי לניוזלטר ולהפסיק קבלת דואר אלקטרוני מהאתר.
 4. האתר ו/או מפעיל האתר לא יישאו באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

יג.   העדר אחריות

 1. האתר ו/או מפעיל האתר שומרים לעצמם הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה ו/או סגירת האתר ו/או מכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב את האתר ו/או את מפעיל האתר במתן הודעה מראש ו/או הנמקה.
 2. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואובדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 3. המשתמשים אחראים כלפי האתר ו/או כלפי מפעיל האתר ו/או כלפי משתמשים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

יד.  שיפוי

 1. המשתמש יפצה וישפה את האתר ו/או את מפעיל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

טו.  טיפול בתקלות באתר

 1. מפעיל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן ולטפל בתקלות באתר בהקדם האפשרי.
 2. מובהר כי האתר ו/או מפעיל האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, כתוצאה מתקלה באתר אשר ארעה במהלך פעילותו השוטפת.
 3. האתר ו/או מפעיל האתר לא יספקו תמיכה טכנית כלשהי. עם זאת, ינסו האתר ו/או מפעיל האתר, לפנים משורת הדין, לסייע בפתרון הבעיות הטכניות הרלוונטיות לאופן השימוש והרכישה באתר על ידי פניות שתתקבלנה באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת דואר האתר ו/או באמצעות הצ'ט.
 4. האתר ו/או מפעיל האתר אינם מתחייבים לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר ו/או מפעיל האתר רשאים להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר.
 5. האתר ו/או מפעיל האתר עושים כל שביכולתם על מנת שתוכן האתר ומוצריו יהיו נטולי שגיאות. אולם, במידה ונתקלת בשגיאה כלשהי, לרבות טעות סופר, ו/או כל עניין אחר אותו תמצא כשגיאה, אנא פנה אל האתר ו/או אל מפעיל האתר בכתובת דואר האתר תוך ציון מיקום השגיאה. באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו, או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

טז. שרות לקוחות

 1. לשם קבלת פרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן רכישת המוצרים באתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-6822170 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, וכן באמצעות דוא"ל al@al-s.co.il.

יז.    שונות

 1. האתר ו/או מפעיל האתר יהיו רשאים להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.
 2. אין באספקת השירותים המצויים באתר כיום משום הבטחה להמשך השירותים הניתנים באתר במתכונתם הנוכחית או בצורה אחרת כלשהי.
 3. מבלי לגרוע מזכותו של האתר ו/או מזכותו של מפעיל האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר ו/או מפעיל האתר שומרים על זכותם למנוע ולחסום את גישתם לאתר של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או שיעשו שימוש לרעה באתר - והכול על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ו/או של מפעיל האתר.

יח. תחולת הדין וסמכות שיפוט

 1. על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע למסמך זה ולשימוש באתר.